مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system
مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 1 دقیقه است